Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS „HOME GARDEN ”

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul este SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., cu sediul in Cluj Napoca, str. Str. Traian Vuia, nr.182, RO6466183, J12/3330/1994, denumita in continuare „ Organizatorul ”.

1.2. Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “ Regulamentul ”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, iar participantii au obligatia de a verifica varianta actualizata a Regulamentului.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1. Concursul se desfasoara pe Radio Impuls, in cadrul emisiunii „Uzina de Dume”. 

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul se desfasoara in perioada 26.04.2021-30.04.2021, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „ Perioada Concursului ”).

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului.

4.2. Nu pot participa la Concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv.

 

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1. Premiile acordate constau in 5 premii a cate 1 cos cu produse marca Home Garden („Premiile”).

5.2. Valoarea unui premiu este de 200 (TVA inclus)

5.3. Valoarea totala a premiilor este de 1000( TVA inclus)

5.4. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a „Premiilor”.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. In fiecare zi in care se va desfasura concursul, se vor face de catre moderatori, in cadrul emisiunii “ Uzina de Dume”, interval orar 13-16, mentiuni verbale cu privire la caracteristicile brandului si produselor Home Garden. Moderatorii invita ascultatorii sa participe la concurs doar in momentul difuzarii semnalului de concurs.

Moderatorii vor pune intrebari din caracteristicile prezentate anterior in ziua respectiva. Primul ascultator care va intra in direct la numerele de telefon: 0799111005/ 0799111006 si va oferi raspunsul corect la intrebarea de concurs va fi declarat castigator.

6.2.      Numele castigatorului var fi anuntat in direct in timpul emisiunii „Uzina de Dume”.

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1. Premiile se inmaneaza de catre Organizator, prin transmiterea acestora prin curier catre adresa castigatorului care va fi comunicata de catre acesta catre moderatorii emisiunii.

7.2. Castigatorul va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat si/sau de a-l oferi unui alt Participant.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, adresa de email.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5. Premiile vor fi transmise de Organizator la adresa de corespondenta indicata de castigator, in termen de 5 zile de la validarea castigatorului.

7.6. In cazul in care numarul de castigatori validati conform criteriilor descrise va fi mai mic decat numarul premiilor, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

7.7. Refuzul concurentului de a primi premiul conduce in mod automat la pierderea acestuia.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a Participantului validat ca si câstigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesesia Premiilor revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

Prin participare la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu inscrierea in cadrul Concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme, incluzand dar nelimitandu-se la probleme cauzate de providerul de telefonie a persoanei care doreste sa se inscrie in cadrul Concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de telefonie sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in cadrul concursului in perioada de desfasurare a acestuia.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care Premiile sunt pierdute sau in orice fel afectate in timpul transportului prin curier. De asemenea, Organizatorul nu ofera nicio garantie de buna-functionare a Premiilor.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data anuntarii castigatorilor.

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect Concursul.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea Concursului sau inmanarea Premiilor.

 

 

 

 

ANEXA 1

cu privire la prelucrarea datelor personale ale persoanele participante in cadrul emisiunii ``Concurs HOMEGARDEN``

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

 

 1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Societatea SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.182, judet Cluj, avand RO6466183, Nr. reg. com: J12/3330/1994, email: [email protected], denumita in continuare, Operator;

Prin

 1. Societatea DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo -  Pavilion T, Poarta D,  sectorul 1,  Cod Postal: 011465,  Romania, Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055941, cod  unic de inregistrare RO18684823, email: [email protected] denumita in continuare Imputernicit

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. nume, prenume;

 2. numar de tefon;

 3. varsta;

 4. adresa Email pentru expedierea premiului;

 5. inregistrarea convorbirii participantilor care intra in direct la radio Impuls

 6. vocea

 7. date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, informatii dispozitiv,navigatorul de internet, anunțurile pe care ati dat click,locație, paginile web pe care le accesati pe site-ul www.radioimpuls.ro

Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan Media International va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Politica de Cookies de pe site-ul www.radioimpuls.ro.

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. organizarea si desfasurarea campaniei;

 2. desemnarea si validarea castigatorilor;

 3. atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Anumite datele cu caracter personal ale castigatorilor colectate in cadrul Campaniei de catre Operator pot fi comunicate urmatorilor imputerniciti, astfel:

DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1, Cod Postal: 011465, Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, cod unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, in scopul exclusiv de a contacta participantii pentru a dialoga cu acestia in vederea participarii la campanie si pentru a valida castigatorii, si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de Organizator conform prevederilor legale. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de la incheierea Promotiei.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, ele nefiind utilizate in niciun alt scop.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 7. dreptul la portabilitate a datelor;

 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Organizatorului este disponibila pe siteul acestuia: [email protected] si www.safewayinternational.ro

Organizator,

SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

Prin

DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.