Stiri

Model cerere de pensionare anticipată

Model cerere de pensionare anticipată
Model cerere de pensionare anticipată
Model cerere de pensionare anticipată și condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a beneficia de pensia anticipată.

Pensia anticipată se acordă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca asiguratul să depăşească stagiul complet de cotizare cu cel puţin opt ani. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipată NU se iau în considerare perioadele în care asiguratul:
- a beneficiat de pensie de invaliditate;
- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata
normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
- a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal
stabilită, a fost concentrat, mobilizat

sau în prizonierat;
- a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru
formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepția liceului militar.

Pensia anticipată nu poate fi cumulată cu niciun fel de alte venituri de natură profesională.

Citeste si: Ce acte sunt necesare pentru divorţ

Model cerere de pensionare anticipată
Model cerere de pensionare anticipată

Acte necesare pentru dosarul de pensionare:

- cerere pentru înscrierea la pensia anticipată;
- carnetul de muncă (original şi copie);
- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă (adeverințe), dacă este cazul;
- adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul
colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001,

în situaţia în care
acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
- adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă, în situația în
care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
- procura specială pentru mandatar, dacă este cazul.
Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la
casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii
condiţiilor de pensionare, iar pensia se acordă de la data încetării calităţii de asigurat.

Încetarea plăţii pensiei anticipate

Plata pensiei anticipate încetează începând cu luna următoare celei în care:

• pensionarul a decedat;

• pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

Reluarea plăţii pensiei anticipate se face la cerere

• începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

• începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile;

• de la data suspendării la cerere, numai dacă, între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii, cu respectarea termenului general de prescripție.

Retragerea cererii de pensionare şi anularea deciziei de pensie anticipată

Cererea privind acordarea drepturilor de pensie poate fi retrasă de persoana care a depus-o, oricând până la emiterea deciziei de pensie. Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Citeste si: Model cerere de scoatere din evidenţă auto

Model cerere de pensionare anticipată

CERERE privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii..........

Subsemnatul (a)............., având codul numeric personal............ domiciliat(ă) în localitatea.........., str........... nr......., bl....., sc....., et....., ap...., judeţul......, posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria.... nr......., eliberat de........ la data de........, născut(ă) la data de...... în localitatea/judeţul......., fiul (fiica) lui......... şi al(a)........, solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială.
În acest scop depun următoarele:
- carnet de muncă seria.......... nr......., în original şi copie;
- carnet de asigurări sociale seria....... nr......, în original şi copie;
- livret militar seria........ nr........., în copie;
- buletin/carte de identitate seria........ nr........, în copie;
- certificat de naştere şi/sau certificate de căsătorie seria......... nr........., în copie;
- diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr......... din.......;
- adeverinţă privind sporurile la salariu............;
- adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă.........;
- alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate........
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
- sunt/nu sunt asigurat(ă);
- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social- dosar nr.........;
- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii- dosar nr.........;
- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii- dosar nr.......;
- primesc/nu primesc indemnizaţie- dosar nr.........;
- primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
- primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.
Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data............ Semnătura.................